Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Contact

Stichting tot Behoud van het Roodbont Friese Vee
KvK 41004583


Secretaris W. Grit
De Nije Herne 10
8831 ZS Winsum (Frl.)
Tel. 0517 342 050
secretaris@roodbontfriesvee.nl